Gói và mức giá Exchange Online

Trang chủ Sản phẩm Exchange Online

Sở hữu email cấp doanh nghiệp với Exchange

Sở hữu email cấp doanh nghiệp dưới dạng gói Exchange Online độc lập hoặc dưới dạng một phần của gói Office 365 Business tích hợp Office và nhiều ứng dụng khác.

Exchange Online Plan 1
Exchange Online Plan 2
Exchange Online Plan 3