Gói và mức giá OneDrive for Business

Trang chủ Sản phẩm OneDrive for Business

So sánh các gói OneDrive for Business

OneDrive for Business có sẵn dưới dạng một dịch vụ độc lập hoặc một phần trong gói Office 365 bao gồm các ứng dụng Office, email cấp doanh nghiệp, cuộc họp trực tuyến và các dịch vụ khác.

OneDrive for Business Plan 1
OneDrive for Business Plan 2
Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm