Gói và mức giá SharePoint Online

Trang chủ Sản phẩm SharePoint Online

So sánh các tùy chọn SharePoint Online

SharePoint được cung cấp dưới dạng dịch vụ độc lập hoặc bạn có thể sở hữu dịch vụ như một phần trong gói Office 365 có tích hợp các ứng dụng Office, email cấp doanh nghiệp, cuộc họp trực tuyến và các dịch vụ khác.

Plan 1
Plan 2
Office 365 Enterprise E3